menu


Behandelteam


Bij Sophia Revalidatie werken professioneel opgeleide mensen nauw met elkaar samen in een behandelteam rond een patiënt: revalidatie is teamwork. De behandelend revalidatiearts geeft leiding aan het behandelteam. Jouw behandelingen zijn wat betreft inhoud en tijd zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. In de teambespreking komen vorderingen en knelpunten aan de orde en bespreken de behandelaars het behandelverloop en de doelstellingen. De behandelingen kunnen zowel individueel als in een groep plaatsvinden.
 

Behandelteam Poliklinische Revalidatie Jongeren

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor jouw behandeling. Heb je vragen of zijn er problemen op medisch vlak, dan kan de revalidatiearts je daarin tegemoetkomen. De revalidatiearts onderhoudt ook contact met je huisarts en eventuele andere medisch specialisten.


De zorgcoördinator coördineert het behandelteam en alle organisatorische zaken tijdens jouw behandeling. Zijn hierover onduidelijkheden of problemen, dan is de zorgcoördinator je eerste aanspreekpunt.

De bewegingsagoog werkt in de sportzaal of in het zwembad. Hij begeleidt je bij het zwemmen en ontspannen, het plezier krijgen in beweging, het verbeteren van je conditie of het verkennen van je mogelijkheden op gebied van sportbeoefening.

De ergotherapeut begeleidt en stimuleert je bij het zo normaal mogelijk uitvoeren van dagelijkse activiteiten, hobby’s, school, werk en persoonlijke verzorging. De ergotherapeut adviseert over aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen (zoals spalken, rolstoel, aangepast bestek). Zo nodig geeft hij training in het gebruik daarvan. Als je advies nodig hebt over aanpassingen thuis, op school of op je werk, brengt de ergotherapeut daar eerst een bezoek.

De fysiotherapeut begeleidt en stimuleert je bij het zo goed mogelijk bewegen. Stoornissen in spieren, gewrichten of in het centrale zenuwstelsel (zoals hersenen) belemmeren soms het maken van bewegingen. De nadruk ligt op oefentherapie: het gericht trainen van de eigen mogelijkheden. De therapie vindt individueel of in groepsverband plaats. Naast fysiotherapie in de oefenzaal is het ook mogelijk in het water te oefenen. Als je gebruik moet maken van hulpmiddelen zoals krukken, spalken (orthesen) of prothesen dan leert de fysiotherapeut je hiermee omgaan.

De logopedist onderzoekt en behandelt je als je moeite hebt met spreken en/of het gebruik van taal. De problemen kunnen ook liggen in het niet begrijpen van andere personen of het zelf slecht begrepen worden. Door oefeningen en het gebruik van hulpmiddelen kan de spraak en/of het taalspraakgebruik verbeteren. Soms is een alternatieve of aanvullende vorm van communicatie noodzakelijk. De logopedist behandelt ook slikstoornissen en adviseert bij gehoorproblemen.

De maatschappelijk werker begeleidt je zowel bij emotionele als bij praktische vragen. Beperkingen in het dagelijks functioneren kunnen immers veel veranderen. Jij - en ook de mensen om je heen - moeten daarmee leren omgaan. (Groeps)gesprekken met de maatschappelijk werker kunnen helpen bij het verwerkingsproces. Daarnaast adviseert de maatschappelijk werker bij praktische zaken rond arbeid, geld, wonen en vervoer. Hij onderhoudt ook - zo nodig - contact met je ouders en je omgeving.

De psycholoog brengt de mogelijkheden of de problemen op het gebied van leren en gedrag in kaart. Bij een hersenaandoening worden functies als concentratie, denken en geheugen onderzocht. Op basis van de resultaten adviseert de psycholoog jou en de voor jou belangrijke mensen. Als dit nodig is, kan hij je begeleiden bij verwerkingsproblemen en/of gedragsveranderingen als gevolg van je veranderde omstandigheden. Naast individuele begeleiding bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een gespreksgroep voor jongeren met vergelijkbare problemen. In deze groep gaat het vooral om herkenning, beleving en verwerking van de handicap.

De pedagoog
Als jongere heb je allerlei vragen over jezelf, over wat anderen van je vinden, over hoe je omgaat met anderen en zij met jou. Gebeurtenissen kunnen allerlei gevoelens oproepen, waarvan je niet goed weet hoe hiermee om te gaan of hoe je moet handelen. Soms helpt het om hier met vrienden of familie over te praten, maar bij sommige vragen heb je meer hulp nodig. Een pedagoog kan jou helpen door goed naar je te luisteren en samen met jou antwoorden en oplossingen te vinden, waar jij iets aan hebt.

De seksuoloog beantwoordt vragen over (het aangaan van) relaties en seksualiteit. Gesprekken met de seksuoloog kunnen met of zonder partner plaatsvinden, individueel of in groepsverband.

De verpleegkundige kan je helpen met vragen over wond- en huidverzorging, medicijngebruik, problemen rondom de ‘huishouding’ van urine of ontlasting en de daarvoor beschikbare hulpmiddelen en methoden.

De PatiëntContactPersoon (PCP) zorgt ervoor dat jouw vragen en meningen in het team besproken worden. De PCP bespreekt voorafgaand aan het teamoverleg:
welke doelen volgens jou zijn behaald;
of er doelen moeten worden toegevoegd;
of er knelpunten zijn in de behandeling.
Na het teamoverleg bespreekt de PCP de resultaten met jou.
 

Ondersteunende diensten

Als je in behandeling komt, krijgen je ook te maken met de volgende ondersteunende diensten van Sophia Revalidatie.

Het Medisch Secretariaat maakt afspraken voor je met de revalidatieartsen.

De afdeling Planning maakt afspraken voor jou met alle behandelaars. Je krijgt een eigen programma, waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met jouw wensen.

De prothese-/orthesemaker en orthopedisch schoenmaker maken hulpmiddelen om makkelijker te kunnen bewegen (prothesen, orthesen en orthopedische schoenen). Sophia Revalidatie levert deze diensten niet zelf, maar werkt hiervoor samen met externe, zelfstandige bedrijven. Je kunt zelf kiezen van welk bedrijf je gebruik wilt maken. Afhankelijk van het bedrijf, is het meestal mogelijk de hulpmiddelen in het revalidatiecentrum te laten aanmeten, te passen en te laten afleveren.