home

Revalidatieartsen


Hieronder vindt u de artsen die werkzaam zijn bij Sophia Revalidatie

Dhr. drs. H.J. Arwert

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 088 - 9792758
@  h.arwert@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multitrauma

Subspecialisaties
Spasticiteitsbehandeling

Nevenfuncties
Lid Werkgroep Amputatie Prothesiologie (VRA)

Promotieonderzoek
Lange termijn gevolgen van een beroerte.

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M.  Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. H.A. Berendsen

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft / Reinier de Graaf Gasthuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma ochtend, di,  do,  vr
T 015 - 2780230 (Sophia Revalidatie)
T  015 - 2603999 (Reinier de Graaf Gasthuis)
@  h.berendsen@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie onderste extremiteit
Neuromusculaire aandoeningen 
CRPS (complex regionaal pijnsyndroom)
Orthopedie/ chirurgie

Subspecialisaties
Diabetische voet
ALS team

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Diabetische voeten polikliniek
CRPS polikliniek (op de pijnpolikiniek)
Beide poliklinieken vinden plaats in het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG). Aanmelding via het secretariaat in het RdGG: 015 - 2603999

Nevenfuncties
Medisch manager revalidatiegeneeskunde RdGG
Lid commissie kwaliteit VRA
Lid commissie richtlijnen VRA
Lid stuurgroep wond en decubitus in RdGG
Lid landelijke werkgroep VSN (Vereniging Spierziekten Nederland)

Mw. drs. M. Bijleveld

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Zoetermeer/LangeLand Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di ochtend, wo, vr
T 070 - 3593 400
@ m.bijleveld@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Technisch spreekuur met orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker in LangeLand Ziekenhuis
Consulent Vivaldi/behandelcentrum Gouden Hart Zoetermeer (geriatrische revalidatie)

Nevenfuncties
Lid Expertgroep CVA van Sophia Revalidatie

Mw. drs. J. Blaauw

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 015 - 2780230
@ j.blaauw@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Ontwikkelingsachterstand 0-4 jarigen
Bindweefselaandoeningen/reumatoïde artritis

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Poli ontwikkelingsachterstand Reinier de Graaf Gasthuis
Consulent Ipse de Bruggen

Mw. drs. R.G.A. de Boer

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do, vrij
T 070 - 3593593
r.deboer@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren hersenletsel (NAH)
Orthopedie

Nevenfuncties
Lid scholingscommissie VRA
 

Mw. drs. M.C. Borgerhoff Mulder

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, vr
T 015 - 2780230
@ m.borgerhoff@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multitrauma

Subspecialisatie
Diabetische voet

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Diabetische voetenpoli Reinier de Graaf Gasthuis

Nevenfuncties
Lid Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland van de VRA

Mw. dr. C.B. Bouwhuis

Revalidatiearts


Contactgevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr (Langeland Ziekenhuis)
T 015 - 2780230
@ c.bouwhuis@SophiaRevalidatie.nl


Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Neuromusculaire aandoeningen
Plexus letsel
Psychomotore retardatie/syndromen
Spina bifida

Subspecialisaties
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling
Handadviesteam kinderen
Zitadviesteam kinderen
Technisch spreekuur met schoenmaker en instrumentmaker
Sport en Bewegen

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Verbonden aan Mytylgroepen Maurice Maeterlinckschool
Gezamenlijk spreekuur met orthopeed en neuroloog van Reinier de Graaf Gasthuis
Werkzaam in Langeland Ziekenhuis Zoetermeer (polikliniek revalidatie en LAPPOP; een gezamenlijk spreekuur met kinderneuroloog , fysiotherapeut en orthopedagoog

Nevenfuncties
Voorzitter expergroep Cerebrale Parese (CP)
Lid van VSN
Lid kindersectie VRA
Lid werkgroep CP kindersectie VRA
Bestuurslid D-ACD
Lid Ronco (wetenschapscommissie)

Mw. drs. A.L. Bruinings

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda / Groene Hart Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 0182 - 555600 (Sophia Revalidatie)
T  0182 - 505003  (Groene Hart Ziekenhuis)
@  a.bruinings@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS
Multipele Sclerose
Neuromusculaire aandoeningen

Nevenfuncties
Lid stafbestuur Sophia Revalidatie
Lid   landelijke VRA werkgroep VSN (Vereniging Spierziekten Nederland)
Bestuurslid landelijke VRA werkgroep Multiple Sclerose
Voorzitter van de MS-keten   Gouda 

Mw. drs. J. Darby

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag /Haga Ziekenhuis
volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, vr (locatie Haga Ziekenhuis) en wo (Sophia Revalidatie)
T: 070 - 210 2801 (Haga Ziekenhuis)
T: 070 - 359 1006 (Sophia Revalidatie)
@ j.darby@SophiaRevalidatie.nl
 
Diagnosegroepen
Amputatie
Beroerte (CVA)
Diabetische voet
Chronisch pijn
Multitrauma
Dwarslaesie

Mw. drs. I.F.A.R. ten Den

Arts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo
T  070 - 3593500
@ i.tenden@SophiaRevalidatie.nl

Subspecialisatie
Kinderen Mytylschool De Piramide Den Haag

Nevenfuncties
Buitengewoon lid van de Medische Staf van Sophia Revalidatie

Mw. drs. R. Grond

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Westeinde, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do
T  088 - 9797900
@  r.grond@SophiaRevalidatie.nl


Diagnosegroep
Neurorevalidatie

Dhr. drs. F. Harberts

Revalidatiearts

Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do,  vr
T  070 - 3593500
f.harberts@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Neuromusculaire aandoeningen
Multiple Sclerose (MS)
Dwarslaesie
Chronische pijn

Subspecialisaties
 Zit-Advies-Team

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Consulent Revalidatiegeneeskunde bij Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam

Mw. drs. S.G. Heemskerk

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 015 - 2780231
@ s.heemskerk@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS/PSMA
Beroerte (CVA)
Oncologische Revalidatie
Chronische rugklachten

Nevenfuncties
Lid VRA werkgroep Oncologische Revalidatie
Lid VRA Toetsingscommissie

Mw. drs. C.D. van Houten

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Groene Hart Ziekenhuis en Hand- en Polscentrum Gouda
Werkdagen: ma, di, wo
T 0182 - 505003
@ catharina.van.houten@ghz.nl

Diagnosegroep
Amputatie onderste extremiteit
Chronische pijn
Multitrauma
Oncologische Revalidatie
Handletsel
Complexe voetproblematiek o.a. diabetische voet

Subspecialisaties
Ziekenhuisrevalidatie

Nevenfuncties
Lid decubitus commissie Groene Hart Ziekenhuis (GHZ)
Medisch manager RVE revalidatiegeneeskunde GHZ
Plaatsvervangend opleider GHZ
Opleider PA Hand- en Polscentrum Gouda
Visitatielid Commissie  Kwaliteit VRA
Lid kernstaf Medische Staf Sophia Revalidatie
 

Mw. drs. B.E. Impelmans

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do (ochtend), vr (ochtend)
T 070 - 3593593
@ b.impelmans@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
DCD
Kinderen met een (zeer) ernstig meervoudige beperking
Behandeling kinderen 4-14 jaar
Cerebrale Parese
Orthopedische aandoeningen/traumatisch letsel
Neuromusculaire aandoeningen
Spina Bifida

Subspecialisaties
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling
Technisch spreekuur
Schoenenspreekuur
Aandoeningen bovenste extremiteit

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Tyltylcentrum De Witte Vogel Den Haag SO en VSO
Consulent ’s-Heerenloo Monster
Gemeenschappelijk Orthopedisch Spreekuur (GOS) Sophia Revalidatie Den Haag

Nevenfucties
Lid Landelijke sectie kinderrevalidatie van de VRA
Buitengewoon lid NOV

Mw. drs. E.A.C. Jacobs

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda en Zoetermeer, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 0182 - 555600 (Gouda)
T 070 - 3593400 (Zoetermeer)
@ e.jacobs@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Chronische pijn
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Sporten met een beperking

Nevenfuncties
Werkgroep sportinnovatie
Sporttechpoli
Landelijke werkgroep Bewegen en Sport
Redactielid NTR

Mw. drs. E. Jagersma

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do,  vr
T  070 - 3593500
@  e.jagersma@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
 Cognitieve revalidatie

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep Traumatisch Hersenletsel (WTH)
Lid regionale stuurgroep Transmuraal netwerk NAH

Mw. drs. H.E. Kattenbusch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do
T  015 - 2780230
@  r.kattenbusch@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
 Cerebrale Parese
 Chronische pijn
 DCD
 Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij kinderen
 Ontwikkelingsachterstand eci
 Psychomotore retardatie/ syndromen
 Plexusletsel
 Neuromusculaire aandoeningen
 Spina Bifida

Subspecialisaties
Therapeutische  Peuter Groep

Nevenfuncties
Lid van de Nederlandse vereniging voor dans- en muziekgeneeskunde

Mw. drs. M.P.B. van de Leemput

Arts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, wo, vr
T 015 2780228
@ m.vandeleemput@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Hartaandoeningen
Oncologische Revalidatie
Reconditionering

Nevenfuncties
Buitengewoon lid van de Medische Staf van Sophia Revalidatie

Mw. drs. E.H.T. Los

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Westeinde , Hartrevalidatie Den Haag,  
Haaglanden Medisch Centrum (HMC) locatie Antoniushove, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do,  vr
T  088 - 9792758 (Sophia Revalidatie)
T  070 - 2102353 (Hartrevalidatie Den Haag)
@  e.los@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Hartrevalidatie
Ziekenhuisrevalidatie

Nevenfuncties
Lid stafbestuur Medische Staf Sophia Revalidatie

Mw. drs. F. van Markus-Doornbosch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie (jongerenpoli)
Werkdagen:   ma, di, wo
T  070 - 3593500
@  f.vanmarkus@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multiple Sclerose
Spina Bifida

Subspecialisaties
Jongerenpoli (14-25 jaar)
NAH poli / nazorg voor jongeren (14-25 jaar)

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
NAH spreekuur met de Jutters en Juliana Kinderziekenhuis/ MCH

Nevenfuncties
Lid kinderwerkgroep chronische pijn
Lid kinderwerkgroep NAH (Hersenletsel en Jeugd)
Lid onderzoekscommissie (Hersenletsel en Jeugd) 

Promotieonderzoek
Vermoeidheid en fysieke activiteit in kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. M.C. van Mechelen

Revalidatiearts

Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Zoetermeer/LangeLand Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 070 359 3400
m.vanmechelen@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Algemene ziekenhuisrevalidatie
Beroerte (CVA)
Hartrevalidatie
Spasticiteitsbehandeling

Subspecialisaties
Diabetische voetproblematiek

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Consulent bij het behandelcentrum Vierstroom in Zoeteremer (geriatrische revalidatie)

Nevenfuncties
Lid commissie decubitus preventie van het LangeLand Ziekenhuis

Mw. drs. P. van der Meer

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr
T 070 - 3593639
@ pa.vandermeer@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Chronische pijn
Dwarslaesie
Perifeer zenuwstelsel
Reconditionering
Multiple Sclerose
Neuromusculaire aandoeningen
Spina Bifida

Mw. drs. S. Pieters

Revalidatiearts en Medisch Manager Volwassenenrevalidatie


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie  Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T  070 - 3593510 (managementassistente)
T 070 - 3593635 (medisch secretariaat)
@  s.pieters@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS/PLS/PSMA
Oncologische revalidatie

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Zitadviesteam (ZAT)

Nevenfuncties
Lid Infectiepreventie Commissie (IPC)
Lid werkgroep  Neuromusculaire Aandoeningen, VSN

Mw. drs. M. van Pomeren

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft,  kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr
T 015 - 2780521
@ m.vanpomeren@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
DCD

Subspecialisaties
Gangbeeldanalyse
Orthesiologie

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Spasticiteitsspreekuur met neuroloog D. J. Kamphuis en orthopeed D.D. Niesten
Spreekuur op het KDC Kind & Zo
Verbonden aan de mytyl/tyltylschool Maurice Maeterlinckschool

Nevenfuncties
Lid werkgroep DCD landelijk
Lid werkgroep mytylscholen
Lid lustrumcommissie VRA
VRA sectie kinderrevalidatie

Mw. drs. J.J.M.F. van der Putten

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do
T  015 - 2780230
@  j.vanderputten@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Multiple Sclerose/NMA
Parkinson

Subspecialisaties
Neurorevalidatie
Spasticiteit/gangbeeldanalyse

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Multidisciplinair overleg Multiple Sclerose (MS) in Reinier de Graaf Gasthuis

Nevenfuncties
Lid landelijke VRA werkgroep Multiple Sclerose
Lid landelijke VRA werkgroep Parkinson en bewegingsstoornissen

Mw. drs. A.D. Rambaran Mishre

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do, vr
T  015 - 2780231
@  r.rambaran@SophiaRevalidatie.nl


Diagnosegroep
Beroerte/CVA
Neuromusculaire   aandoeningen
Neurorevalidatie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisatie
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Spasticiteitsspreekuur met neuroloog en orthopeed Reinier de Graaf Gasthuis
Spreekuur met orthopedie
Nazorgpoli met  neuroloog,  psycholoog en CVA  verpleegkundige

Nevenfuncties
Opleider revalidatiegeneeskunde Reinier de Graaf Gasthuis
Lid Werkgroep CVA Nederland
Lid ketenzorg CVA: innovatief ketenoverleg/stuurgroep CVA/DWO
Werkgroep GBA / spasticiteitsbehandeling

Mw. drs. C. Reinders

Revalidatiearts

Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda / Groene Hart Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:   ma, di, do, vr
T  0182 - 505003
c.reinders@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Ziekenhuisrevalidatie
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Mw. drs. M. Roelofs

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di (even weken), do, vr
T 0182 - 555600
@ m.roelofs@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
 Cerebrale Parese
 Chronische pijn
 DCD
 Spina Bifida
 Therapeutische Peuter Groep (TPG)
Behandeling 0-4 jaar

Bijzondere poliklinieken  en samenwerkingsverbanden
Downpoli
Goudvispoli
Consulentschap KDC Bloemendaal, Gouda
Consulentschao KDC Essezoom, Nieuwerkerk a/d IJssel

Nevenfuncties
Lid van Sectie Kinderrevalidatie

Mw. drs. N. Roux-Otter

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T  070 - 3593593
@  n.roux@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Wondproblematiek

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Technisch spreekuur (schoenen, protheses)

Nevenfuncties
Lid werkgroep Traumatisch Hersenletsel (WTH)
Voorzitter Hersenletselteam

Dhr. drs. M. Schults

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
T  070 - 3593775
@  m.schults@SophiaRevalidatie.nl

Mw. drs. C.C. Stut-van Hagen

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do (even weken),  vr
T 070 - 3593500
@  c.stut@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Vroegbehandeling
Eetproblematiek bij het jonge kind
Mini CIMT BIT behandelingen


Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) regulier spreekuur revalidatiegeneeskunde 0-4 jarigen
Downteam JKZ
IVH regio Haaglanden

Nevenfuncties
Lid landelijke sectie kinderrevalidatie van de VRA
Lid landelijke werkgroep Vroegbehandeling
Lid kernstaf Sophia Revalidatie

Mw. drs. A.E. Teplova

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde / Haaglanden Medisch Centrum (HMC), volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo (locatie Westeinde), do (locatie Antoniushove)
T  088 - 9797900
@ a.teplova@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Neurodegeneratieve aandoeningen, o.a. MS en Parkinson
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Spierziekten

Subspecialisaties
Spasticiteitbehandeling

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep Multipele sclerose (VRA)

Mw. drs. M.C. Wuisman

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr (even weken)
T 070 - 3593713
@ m.wuisman@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese

Subspecialisaties
Gangbeeld
Spasticiteit
Technisch spreekuur

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Mytylschool (V)SO De Piramide

Nevenfucties
Lid VIM commissie
Werkgroep spasticiteit en gangbeeld
Werkgroep kinderrevalidatieartsen op mytylscholen en passend onderwijs 'KRAMP'

Mw. drs. R. Zalmijn

Revalidatiearts

Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 070 359 500
r.zalmijn@SophiaRevalidatie.nl

Subspecialisaties
Kinderen Mytylschool De Piramide Den Haag
Jongerenpoli (14-25 jaar)

Nevenfuncties
Lid Scholingscommissie VRA

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie