home

Suggestie of klacht?

 

Suggestie

Wij doen ons uiterste best om u tijdens uw revalidatie zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Toch kunt u vinden dat bepaalde zaken anders of beter kunnen. Dit kan gaan over uw behandeling, de informatieverstrekking, de wijze waarop een medewerker met u omgaat, de faciliteiten van Sophia Revalidatie of organisatorische zaken.

Heeft u een suggestie voor verbetering, dan horen wij dat graag. Het geeft ons de kans om onze kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. U kunt uw suggestie doorgeven via ons online suggestieformulier.


Klacht

Als u een suggestie doen niet voldoende vindt, dan kunt u een klacht indienen. In onze klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient en op welke manier wij uw klacht behandelen.
 

Bij wie kunt u terecht?

Het ligt voor de hand, dat u de klacht eerst rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening verantwoordelijk is voor het gebeuren (of zijn leidinggevende). Dat is de kortste weg en geeft de meeste openheid. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris.
 

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bepaalt samen met u de manier waarop uw klacht het beste opgelost kan worden. Zoekt u een praktische oplossing of wenst u bemiddeling? Dan neemt de klachtenfunctionaris de klacht zelf in behandeling. Zij geeft u informatie en bemiddelt tussen u en degene tegen wie uw klacht is gericht. Zij stelt zich daarbij neutraal op, behandelt alle informatie strikt vertrouwelijk en adviseert over een eventuele verdere aanpak.

De eenvoudigste manier om uw klacht in te dienen, is door het invullen van ons online klachtenformulier.

Op dinsdag en woensdag, tussen 08.30-17.30 uur is onze klachtenfunctionaris ook telefonisch bereikbaar op 070-3593861 of 06-53372929 . Op andere dagen van de week is het mogelijk een voicemail in te spreken. Dient u uw klacht liever per post in? Stuur dan uw brief in een ongefrankeerde envelop naar:
Sophia Revalidatie
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 43003
2504 VB  DEN HAAG
 

Klachtenonderzoekscommissie

Wilt u een oordeel over uw klacht?  Dan verwijst onze klachtenfunctionaris u door naar de Klachtenonderzoekscommissie. De commissie onderzoekt uw klacht op basis van hoor en wederhoor en brengt een advies uit aan de Raad van Bestuur.  U en de aangeklaagde ontvangen hiervan een kopie. Vervolgens informeert de Raad van Bestuur u over zijn oordeel en over eventuele maatregelen die hij zal nemen. Wijkt dit oordeel af van het advies van de Klachtenonderzoekscommissie,  dan gebeurt dit onder opgaaf van redenen.
Deze procedure, vanaf indienen tot aan het oordeel van de Raad van Bestuur, duurt zes weken. Indien noodzakelijk mag deze termijn worden verlengd met vier weken.
 

Schadeclaim

De Klachtenonderzoekscommissie neemt geen klachten in behandeling waarbij verzocht wordt om een financiële genoegdoening of schadevergoeding. Daarom verwijst onze klachtenfunctionaris u in deze gevallen door naar de Raad van Bestuur.  
De Raad van Bestuur kan de behandeling van de klacht overdragen aan een door hem aangewezen persoon of aansprakelijkheidsverzekeraar. Binnen zes weken nadat u een ontvangstbevestiging hebt gekregen, oordeelt de Raad van Bestuur of de behandelaar over de klacht. Van deze termijn kan worden afgeweken vanwege de aard van de klacht en/of na overleg met u.
 

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet lukt of als u niet tevreden bent met het oordeel van de Raad van Bestuur over de ingediende klacht, spreken we van een geschil.
U kunt een geschil voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie waar Sophia Revalidatie bij is aangesloten. Hieraan zijn voor u kosten verbonden.
 
De Geschillencommissie Zorg kan klachten behandelen over:
  • het behandelplan en de uitvoering van de behandeling;
  • de manier waarop de zorgaanbieder met u is omgegaan (bejegening, schending van de privacy);
  • schade die is ontstaan tijdens of door de behandeling (zaakschade of materiële schade);
  • schade die is ontstaan als gevolg van een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling (letselschade of immateriële schade).

 

Beschikbare downloads


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie